+ 387 35 278 557 intour@bih.net.ba

Opšti uslovi putovanja

Rezervacije Aranžmane koje organizira ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. putnici rezervišu u poslovnici agencije ili kod ovlaštene agencije. Prilikom rezervacije ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. kao organizator putovanja i putnik sklapaju ugovor koji ujedno služi i kao potvrda rezervacije te sadrži tačne informacije o određenom aranžmanu, odnosno programu putovanja gdje su iste navedene. Prilikom prijave putnik je dužan uplatiti akontaciju u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana. Kod pismene prijave aranžmana rezervacija je potvrđena kada putnik ispuni i potpiše ugovor te kada primi potvrdu o putovanju i potvrdu o uplaćenoj akontaciji od strane agencije ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. Potpisani ugovor je pravno valjan te putnik od njega može odustati samo sukladno odredbama o otkazu aranžmana (6. tačka) Opštih uvjeta putovanja. Isto vrijedi i kod prodaje putem telefona ili interneta, gdje je pored ispunjenog i potpisanog ugovora/prijavnice potrebno uplatiti ukupni iznos usluge, i to u roku od 3 dana nakon posredovane narudžbe.

Uplate Akontacija i prijava uplaćuju se prilikom rezervacije te iznose najmanje 30% cijene aranžmana, odnosno onoliko koliko je navedeno u programu. Ostatak od ukupne cijene aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije 14 dana prije početka korištenja usluge. Prilikom dolaska na odredište, putnik je dužan davaocu usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher, potvrda o uplati, treća kopija virmana itd.). U slučaju da preostali dio od pune cijene aranžmana od strane putnika ili prijavnog mjesta nije uplaćen u za to predviđenom roku, rezervacija aranžmana smatra se otkazanom, ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o.. primjenjuje odredbe o otkazivanju aranžmana iz tačke 6. ovih općih uvjeta.

Usluge: Usluge uključene u cijena aranžmana uključuje usluge navedene u programu putovanja, PDV te organizaciju putovanja. U cijenu aranžmana uključene su također i posebne usluge, ako je to određeno u programu putovanja.

Posebne usluge: Među posebne ubrajaju se usluge koje po pravilu nisu uključene u cijenu aranžmana (dodatak za jednokrevetnu sobu, posebna prehrana, dodatni fakultativni izleti…) ili su za njih u programu predviđene doplate (vize, aerodromske takse i osiguranja, turističke takse…) pa ih stoga putnik posebno plaća, osim ako u programu nije drugačije određeno. Objavljene cijene posebnih usluga uvažavaju se samo u slučaju narudžbe i uplate ovih usluga prilikom rezervacije aranžmana. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, on plaća doplatu na licu mjesta predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

Cijene: Cijene aranžmana određene su u našim programima i vrijede od dana kada je program objavljen. Organizator može u programu predvidjeti da usluge provedene u stranoj državi putnik plati na licu mjesta stranoj osobi i to na način, predviđen u programu. U tom slučaju putnik sve reklamacije uvažava direktno kod strane osobe. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. pridržava pravo na povišenje cijena aranžmana u slučaju da je došlo do promjene u kursu ugovorene valute ili do promjene prijevoznih tarifa ili drugih usluga i cijena, a koje utiču na cijenu aranžmana, sukladno zakonu i zakonodavstvu važećim u Bosni I Hercegovini.

Otkaz: Putnik ima pravo pismeno ili usmeno otkazati aranžman u poslovnici agencije u kojoj je napravljena rezervacija putovanja. U tom slučaju ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ima pravo na povrat troškova nastalih zbog otkazanog aranžmana, a visina tog iznosa ovisi od datuma prijema otkaza, kako slijedi:

  • do 30 dana prije polaska – administrativni troškovi
  • 29 – 22 dana prije polaska – 25% cijene aranžmana
  • 21 – 15 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana
  • 14 – 8 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana
  • 7 – 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana

U slučaju da putnik na vlastitu želju tokom samoga putovanja odustane od daljnjeg putovanja, nakon povratka nema pravo tražiti povrat troškova od agencije. U slučaju da putnik prije početka putovanja uplati osiguranje od otkaza i nakon toga putovanje zbog određenih okolnosti otkaže, vrati mu se uplaćeni iznos. U ovom slučaju ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. zadržava pravo naplate troškova prijave, administrativnih troškova te troškova otkaza. Iznos koji puntnik potražuje isplatiće osiguravajuća kuća kod koje je putnik izvršio osiguranje od otkaza.

Osiguranje od rizika otkaza: Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa mogućnost da bi zbog određenih situacija koje bi mogle nastupiti u njega ili u njegovih bližnjih morao otkazati putovanje, može uplatiti policu osiguranja za slučaj otkaza. Osiguranje za slučaj otkaza vrijedi samo u slučajevima vojnog poziva, bolesti, nesretnog slučaja ili smrti užih članova obitelji (bračni partner, roditelji, djeca) i vrijedi samo uz predloženu pismenu potvrdu. U slučaju da putnik uz otkaz putovanja pribavi dokument kojim opravdava onemogućeno putovanje zbog više sile koju nije mogao predvidjeti ili izbjeći prije potpisa ugovora, a da nije uplatio osiguranje od rizika otkaza, ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. zadržava pravo do povrata svih nastalih troškova. Zahtjev za isplatu osiguranja u slučaju rizika putovanja nije moguć nakon datuma početka aranžmana, kao što nije moguće tražiti isplatu ni za neiskorišteni dio aranžmana.

Putne Isprave: Prilikom prijave za putovanje u stranu zemlju, putnik je dužan posjedovati važeću pasoš ili drugi važeći dokument kojim mu se omogućuje ulazak u pojedinu zemlju. Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka određenog u programu pridobiti vizu države u koju putuje. U slučaju da putnik nije ispunio ove obveze, ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. smatra da je putnik odustao od putovanja. U slučaju da je putniku odbijen ulazak u zemlju ili postoje kakve druge prepreke, putnik sve troškove snosi sam.

Poštivanje carinskih i deviznih propisa: Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Bosne I Hercegovine , kao i drugih zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi. U slučaju da nastavak putovanja nije moguć zbog kršenja propisa od strane putnika, nastale troškove u cijelosti snosi prekršitelj.

Otkaz aranžmana i projmena programa: ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. zadržava pravo da na osnovi zakonskih propisa otkaže Turistički aranžman najkasnije 10 dana prije početka putovanja, ako se za Putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, za najmanji broj putnika kod određenog prijevoza vrijedi: za izlete s autobusom minimalno 40 putnika, za izlete na redovnim avio linijama u Evropi minimalno 20 putnika, za izlete na interkontinentalnim letovima minimalno 15 putnika, za izlete s posebnim avionom (čarter-letovi), vozovima i brodovima (hidrogliseri itd.) minimalno 80% popunjenosti. Isto tako, ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. zadržava pravo do potpunoga ili djelomičnog otkaza od prijavnice/ugovora, ako prije ili u fazi ispunjavanja istog, nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. zadržava pravo promjene dana ili sata polaska/izleta zbog izmjena reda letenja ili zbog nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promijene uvjeti putovanja, kao što su primjerice: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike ili drugi nepredvidljivi razlog (na koje ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ne može utjecati) i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ne preuzima odgovornost za promjenu programa i cijena aranžmana ako je ona nastala zbog odluka organa ili državnih agencija, na koje kao posrednik nema utjecaja. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog bilo kakve više sile tijekom izvođenja programa. U tom slučaju može putniku osigurati usluge u promijenjenom obliku, u skladu s mogućnostima. Ukoliko ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu troškova viza, vakcinacija i sl… ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ne preuzima odgovornosti za kašnjenja aviona, brodova, vozova, a također ne i na sniženje cijena. U slučaju da situacija na licu mjesta ne dopušta smještaj u odabranom objektu,. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. može smjestiti putnika u istom kraju u drugi objekt iste ili više kategorije.

Reklamacije: Reklamacije putnik je dužan nepravilnosti, odnosno nedostatke, prijaviti već na licu mjesta (predstavniku, hotelijeru, lokalnoj agenciji, obavijestiti ovlaštenu agenciju ili ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o.). Ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje te o ovim nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, smatra se da se putnik slaže s tom ne odgovarajućom uslugom i s time gubi pravo na uvažavanje naknadnih prigovora u smislu sniženja cijena usluga, odnosno nadoknadu štete. Ako program ili neke usluge nisu bile realizirane krivnjom ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. putnik ima pravo na povrat odštete u visini realne vrijednosti nerealiziranih usluga. To vrijedi u slučaju da ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ima pravo otkazati putovanje ili promijeniti program sukladno odredbama ovih opštih zakona i zakona BIH.

Svaki putnik-nosioc potvrđene rezervacije ima pravo na reklamaciju, odnosno pritužbu zbog neodgovarajuće uplaćene usluge. Putnik je dužan poslati pismenu pritužbu u roku od 8 dana po povratku sa puta, putnik predaje pismeni prigovor organizatoru, te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od predstavnika. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentovane pritužbe koje primi u navedenom roku. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. će rješavati samo pismene pritužbe. Putnik je dužan slati prigovor na adresu ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. Franjevačka do 22, 75000 Tuzla. Original mora biti potpisan. Pritužbu podnosi putnik lično ili za to ovlasti treću osobu, koja je dužna priložiti izvornik; u suprotnom ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. pritužbu neće rješavati. Uz pismeni prigovor moraju biti priloženi i odgovarajući dokumenti (odgovarajuće potvrde hotelijera, prijevoznika…) koji dokazuju stanje na čijoj osnovi se putnik žali agenciji ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ne uzima u obzir grupne reklamacije koju potpiše više putnika-nositelja ugovora iz zajedničkog slučaja reklamacije. Gosti koji uplate ‘’last minute’’ i ostale akcijske aranžmane bit će smješteni u skladu s opisom konkretne akcije i ne na osnovi opisa iz kataloga. Za ‘’last minute’’ aranžmane te za aranžmane po sniženoj, akcijskoj cijeni organizator putovanja neće prihvaćati reklamacije.

Reklamacijski potupak Putnik je dužan neodgovarajuću uslugu odmah na licu mjesta reklamirati kod predstavnika ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ( ili kod lokalnog agenta, ovlaštenog od strane agencije ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o.) te uz njegovu prisutnost i kod davatelja usluge. Putnik je dužan surađivati s pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati rješenje reklamacije, koje odgovara uslugama uplaćenim prema programu, ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. neće uzeti u obzir naknadne pritužbe i putniku neće odgovoriti na pismenu reklamaciju. Ukoliko uzrok reklamacije nije moguće ukloniti, putnik će zajedno sa predstavnikom ispuniti reklamacijski izvještaj.

Putnik je dužan poslati pismenu reklamaciju te priložiti reklamacijski formular s potpisom predstavnika, kao i eventualne račune zbog dodatnih troškova, najkasnije 8 dana nakon završenog putovanja. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. će rješavati samo one reklamacije koje će sadržavati svu potrebnu dokumentaciju o razlogu reklamacije.

‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. je dužan donijeti pismeno rješenje na navedenu reklamaciju u roku od 8 radnih dana po primitku pritužbe, odnosno u roku koji je potreban za skupljanje informacija o razlogu reklamacije kod ponuđača usluga. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. To ne vrijedi za ljetovanja i njihove nedostatke (čistoća sobe, nedostatna oprema, položaj sobe itd.). U tom slučaju smatra se da je gost napomenute nedostatke prihvatio te da na njih nema prigovor ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. će rješavati samo one reklamacije za koje nije bilo moguće ukloniti uzrok u kraju izleta, ljetovanja ili putovanja. Najviša naknada po prigovoru može dosegnuti iznos reklamiranog dijela usluga, ali ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupan iznos aranžmana. Ovime prestaje važiti pravo putnika na nadoknadu idealne štete.

Zdravsteni propisi: Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju (tzv. žuta knjižica) ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće komplikacije ili prekid putovanja putnika, zbog nepoštivanja zdravstvenih propisa zemlje u koju putuje ili programa koji je prijavio, a također ni troškove u vezi s time.

Prtljaga Prijevoz prtljage je besplatan do mase koju određuje prijevoznik. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Izgubljena ili oštećena prtljaga prijavljuje se hotelu ili prijevozniku. Kod prijevoza avionom, za izgubljenu prtljagu odgovara isključivo avio prijevoznik na osnovi propisa važećih u međunarodnom putničkom prometu. U slučaju izgubljene ili oštećene prtljage putnik ispunjava formular PIR avio kompanije, dok jedan primjerak zadrži za sebe. Na osnovi tog formulara avio kompanija putniku vraća izgubljeni komad prtljage, odnosno isplati štetu prema propisima, valjanim u međunarodnom avio prometu.

Gubitak ili krađa putnih isprava: Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava te su iste potrebne za nastavak putovanja ili povratak u domovinu, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik. Savjete o sređivanju tih formalnosti putnik može dobiti od predstavnika putovanja. U slučaju da zbog gubitka ili krađe putnih isprava putnik ne može nastaviti putovanje, ne pripada mu naknada uplaćenog aranžmana.

Usmene informacije: Usmene informacije koje je putnik dobio na prodajnim mjestima za organizatora nisu valjanije od informacija navedenih u ponudi, odnosno programu putovanja.

Kategorizacija smještajnih objekata: Ponuđeni smještajni objekti u katalozima ili programima ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. opisani su prema lokalnoj, odnosno nacionalnoj kategorizaciji stoga ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. za njih ne preuzima odgovornost.

Zaštita osobnih podataka: Sve osobne podatke putnika ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. čuva sukladno zakonu o Čuvanju osobnih podataka. Putnik svojim potpisom ugovora pristaje da se ti podaci mogu koristiti u svrhe statističke obrade i obavještavanja o ponudi. Ukoliko putnik to ne želi, može to naglasiti uz prijavu na aranžman.

Aranžmani gdje ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. nije organizator putovanja: U slučajevima kada ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. nije organizator putovanja, on nastupa u ulozi informatora. Stoga putniku prosljeđuje primljene informacije o aranžmanu te mu samo pomaže kod prijave, dok su uvjeti, prijave, uplate i dr. sukladni važećim općim uvjetima organizatora putovanja. Takvi programi su posebno obilježeni. ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. takve aranžmane prodaje u ime drugih lica i za tuđi račun. Moguće žalbe putnik sređuje s organizatorom putovanja, dok mu ‘’IN tour’’, PASTIME d.o.o. u tome samo pomaže.

Završne odredbe: U slučaju eventualnog spora obe strane su saglasne da će pokušati riješiti u duhu dobrih poslovnih odnosa,a u slučaju da ne nadju riješenje za to je nadležan je sud u Tuzli.